Destinations- och mötesutveckling 20 p

Kursen ska ge insyn i hur destinationer långsiktigt, hållbart och strategiskt bör arbeta för att utveckla och eventuellt förflytta upplevelsen av ett varumärke för att positionera sig inom ett visst segment. Kursen ska ge insyn i långsiktig varumärkesförstärkning, turismutveckling, näringslivsutveckling och kongress- och mötesnäringen inom DMC (Destination Management Company), PCO (Professional Congress Organizer) och CVB (Convention Bureau)

Entreprenörskap och karriärplanering 15 p

Kursen ska fokusera på det personliga entreprenörskapet och således ge deltagaren möjlighet att upptäcka och våga lita på sin egen drivkraft att bli sin egen coach. Den studerande ska tillägna sig kunskaper för att effektivt kunna planera sin professionella karriär utifrån tidigare erfarenheter, studier och individuella förutsättningar och därmed öka anställningsbarheten eller möjligheten att starta egen affärsverksamhet.

Event Management 35 p

Kursen ska ge en bred introduktion till events, avseende såväl produktion som reproduktion samt introducerar både strategiska och operativa eventlösningar och perspektiv. Kursen ska stimulera till eget skapande och ge erfarenheter av hela processen från idé till färdig produktion. Kursen fokuserar på brief och debrief samt ger kunskaper om volontärer, personal och kundpitch. Den belyser också prioritering och budget för in-house events. Kursen ger också kunskap om eventlogistik samt upphovsrättsskyddat material och särskilda tillstånd inom möten och upplevelseindustrin.

Eventproduktion 20 p

Kursen ska stimulera till eget skapande inom evenemangsstilar, körschema och program, och ge erfarenheter av hela eventprocessen från idé till färdig eventproduktion. Kursen ska ge kunskap om scenteknik och staging inom ljud, ljus och bild från ett beställarperspektiv. Även scendekor, eventdesign samt uppbyggnad av evenemang, konferenser, mässor och scenproduktioner samt val av event venues och andra platser för genomförande. Under kursens gång arbetar man kreativt och skapande med projekt och handlingsplan för att kunna producera ett eventkoncept.

Examensrapport 15 p

Med utgångspunkt i avslutade kurser skall den studerande självständigt fördjupa sig i ett område av egen vald karaktär, detta för att införskaffa specialiserad kunskap till sitt yrkesliv. Den studerande skall på ett undersökande sätt träna sig i att sammanställa kunskap utifrån en problemformulering och avgränsa sitt arbete till den utsatta tiden.

Försäljning och retorik 15 p

Kursen ska utveckla förmågan att agera kreativt och effektivt i olika sälj och köpsituationer och stimulera den personliga utvecklingen inom retorik och förhandlingsteknik. Kursen ska utveckla förmågan att skapa säljande miljöer, utforma säljstödsmaterial och genomföra säljstimulerande aktiviteter utifrån olika verksamhetsidéer och mål. Kursen ska stärka den studerandes förmåga att förstå kundens behov.

Hållbarhet och evenemangssäkerhet 15 p

Kursen ska ge kunskap om de lagar, förordningar och standarder som är tillämpliga på området samt om certifieringsarbete på miljöområdet. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna koppla ihop miljöfrågornas betydelse med sin blivande yrkesroll och därmed få en högre medvetenhet om dagens miljöfrågor. Den studerande ska även ha grundläggande kunskaper om det säkerhetsarbete som krävs för att skapa trygga arrangemang. Kursen skall ge kunskap om de lagar och regler som omfattar arrangemang, arrangörens ansvar ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv samt kunskaper i de grundläggande bedömningar som utgör säkerhetsarbetets fundament.

In Design och Photoshop 15 p

I denna kurs lär den studerande sig att använda In Design och kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion som till exempel, annonser, inbjudningar, flyers, produktblad, foldrar med mera. Tyngdpunkten ligger på både webb och tryckhantering såsom att marknadsföringsmaterial. In Design är en av marknadens professionella layoutprogram för digital originalframställning.

Kommunikation och ledarskap 20 p

Kursen ska ge den studerande möjlighet till reflektion och ökad förståelse kring sitt personliga ledarskap och vad ledarrollen innebär. En ökad självinsikt och självkännedom ger en mer trygg och medveten ledare. Den studerande ska förstå och se möjligheterna samt vinsterna med en öppen, medveten och tydlig kommunikation. Den studerande ska ges en större förståelse kring gruppdynamik, grupprocess och utveckling.

LIA 1 40 p

Den studerande ska under sin LIA 1 få insyn i arbetslivet, förstå de olika roller som förekommer i branschen samt knyta värdefulla kontakter i näringslivet. De ska få en insikt om de olika processerna som förekommer i den dagliga driften.

LIA 2 40 p

Den studerande ska under LIA 2 få ett större ansvar på LIA-företaget. Hen ska under handledarens insyn utveckla förmågan att planera, leda och genomföra ett projekt och integrera sin teoretiska kunskap i verklig arbetsmiljö.

LIA 3 60 p

Studenten väljer ett lämpligt område utifrån sitt intresse, för specialisering i eventindustrin. Tillsammans med LIA-arbetsplatsen ska den studerande genomföra ett eget projektarbete som rör eventproduktion och redovisas i skriftlig form som en rapport/specialarbete

Produktionsekonomi och avtalsrätt 30 p

Kursen ska ge kunskaper i produktionsekonomi och skapa en förståelse för de grundläggande ekonomiska sambanden. Den studerande ska kunna upprätta kalkyler samt göra prisberäkningar och budget. Kursen ska ge kunskap om de olika juridiska företagsformerna och lagstiftning som finns. Den studerande ska kunna utföra budgetering och personaladministration. Den studerande ska lära sig tillämpa lagar och etiska regler som finns inom eventbranschen och arbeta med att förutse och finna lösningar på problem samt få inblick och förståelse för organisatoriska och arbetsrättsliga frågor. Kursen ska dessutom väga in ytterligare CSR-faktorer (Corporate Social Responsibility), såsom etik, moral, jämställdhet och mångkultur.

Project Management 30 p

Kursen ska ge kunskap om projektarbete och projektledning, samt insikt i växelspelet mellan individ och grupp och de sociala strukturer som påverkar människors intresse av upplevelser. Kritiskt tänkande är ett viktigt ledord. Den studerande ska erhålla kunskaper om och förståelse kring projektets olika faser. Den studerande tränas i att kunna samarbeta och leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.

Sponsring och eventmarketing 30 p

Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsmetoder och göra jämförelser med Event Marketing, Target Marketing och andra marknadsföringsmetoder. Kursen ska ge kunskaper om kampanjer samt skapa förståelse för hur olika åtgärder kan samverka mot givna mål. Kursen ger insyn och förståelse för sociala medier, sponsring, PR, Event Marketing och varumärkesstrategier.