Avtalsrätt och Business English, 15p

Kursledare: Aida Winnerström

Kursen ger kunskaper och färdigheter för arbete i en lärande organisation och näringslivet, samt ger grundläggande kunskap om överenskommelser, avtal och kontrakt. Man lär sig tillämpa lagar och etiska regler inom eventbranschen och arbeta med att förutse och finna lösningar på problem samt få inblick och förståelse för organisatoriska och arbetsrättsliga frågor.

Entreprenörskap och karriärplanering, 15p

Kursledare: Daniel Glantz

Kursen fokuserar på det personliga entreprenörskapet och ge deltagaren möjlighet att upptäcka och våga lita på sin egen drivkraft, bli sin egen coach. Kursen ger grundläggande kunskaper om och färdigheter i att starta, utveckla och driva verksamhet inom upplevelseindustrin. Den utvecklar förmågan att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer, samt lyfter det personliga entreprenöriella förhållningssättet.

Evenemangsproduktion, 35p

Kursledare: Erik Gustavsson

Kursen ger en bred introduktion till event, såväl produktion som reproduktion samt introducerar strategiska och operativa eventlösningar och perspektiv. Kursen stimulerar till eget skapande, ger erfarenheter av hela processen från idé till färdig produktion. Kursen tränar egna ställningstaganden och analys av events, ger kunskaper inom omvärlds- och trendanalys samt utvecklar förmågan att identifiera och analysera trender.

Destinations-,mötes- och regionsutveckling 15p

Kursledare: Thorsten Karlén

Kursen ger insyn i hur destinationer långsiktigt, hållbart och strategiskt bör arbeta för att utveckla och eventuellt förflytta upplevelsen av ett varumärke för att positionera sig inom ett visst segment. Den ger insyn i långsiktig varumärkesförstärkning, turism-, näringslivsutveckling, kongress- och mötesnäringen.

Eventplanering och produktion, 15p

Kursledare: Martin Andersson

Kursen stimulerar till eget skapande inom evenemangsstilar, körschema, program och ger erfarenheter av hela eventprocessen från idé till färdig produktion. Kursen ger kunskap om scenteknik och staging inom ljud, ljus och scendekor, av uppbyggnad av evenemang, konferenser, mässor och scenproduktioner samt val av eventvenues och andra platser för genomförande. Kursen fokuserar på koordinering av eventaktiviteter, checklistor och eventlogistik, samt ger teoretiskt perspektiv och praktisk kunskap för att skapa och projektleda evenemang och en kritisk förståelse för hur olika eventdelar arbetar tillsammans för att skapa eventdesign.

Försäljning och retorik, 15p

Kursledare: Pia Folkesson

Kursen utvecklar förmågan att agera kreativt och effektivt i olika sälj- och köpsituationer och stimulerar den personliga utvecklingen inom retorik och förhandlingsteknik. Förmågan att skapa säljande miljöer, utforma säljstödsmaterial och genomföra säljstimulerande aktiviteter utifrån olika verksamhetsidéer och mål utvecklas.

Hållbarhet, miljö och evenemangssäkerhet, 15p

Kursledare: Petter Säterhed

Kursen ger kunskap om de lagar, förordningar och standarder som är tillämpliga på området, samt om certifieringsarbete på miljöområdet. Kursen ger kunskap om de lagar och regler som omfattar arrangemang, arrangörens ansvar ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv, samt kunskaper i de grundläggande bedömningar som utgör säkerhetsarbetets fundament.

InDesign och Photoshop, 10p

Kursledare: Sebastian Swärd

Man lär sig använda InDesign, kombinera text, bild och grafik för enklare grafisk produktion så som: annonser, inbjudningar, flyers, produktblad och foldrar. Den studerande kommer även att använda Photoshop och lära sig hur Photoshop och In Design fungerar tillsammans.

Innovation och kreativitet, 10p

Kursledare: Martin Andersson

Kursen ska skapa, utveckla och utvärdera idéer för att kunna lansera innovativa och praktiskt genomförbara affärsidéer. Den ger den studerande möjlighet att upptäcka och använda sin kreativa potential. De studerande får teoretiska verktyg och metoder som öppnar upp för deras kreativitet och hjälper dem att tänka ut innovativa lösningar, samt praktisk träning i att använda verktygen. Kursen ger möjlighet att utveckla och förklara en innovativ affärsidé genom olika tekniker i olika konkreta situationer.

IT, 20p

Kursledare: Sebastian Swärd

Kursen ger kunskaper och färdigheter i ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, presentationsteknik, framställning av informationsmaterial och sökmetoder samt ger grundläggande kunskaper i Apples operativsystem. Man går igenom sociala medier och dess innebörd. Kursen berör uppbyggnad av projektrapporter, budget och dokument i Excel.

Kommunikation och ledarskap, 20p

Kursledare: George Jonasson

Förmågan att kommunicera och använda olika kommunikationsformer utvecklas. Kursen ger ökad självinsikt och stärker möjligheterna till en öppen, medveten och verkningsfull kommunikation. Självkännedom, konflikthantering och gruppdynamik är viktiga ingredienser. Man erhåller kunskaper om och förståelse för ledarskapets tillämpning och ska kunna variera och tillämpa lämpliga teorier om ledarskap, samt reflektera över och anpassa sitt ledarskap. Man ska förstå och reflektera över sambandet mellan samhälle, organisation och ledarskap, och komma till insikt om de förväntningar som finns kring ett modernt ledarskap. Värdskap och service syftar till att ge insikt om hur man skapar attraktionskraft och framgång i en allt tuffare konkurrens.

Marknadsföring, sponsring och Event Marketing, 20p

Kursledare: Martin Andersson

Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsmetoder och göra jämförelser med olika marknadsföringsmetoder. Den ger kunskaper om kampanjer samt skapar förståelse för hur olika åtgärder kan samverka mot givna mål. Kursen ger insyn och förståelse för sociala medier, sponsring, PR, Event Marketing och varumärkesstrategier. Man får kunskap i hur varumärkesprocessen och varumärken kan utvecklas samt skapa marknadsanalyser och marknadskampanjer.

Produktionsekonomi, 25p

Kursledare: Stig Malm

Kursen ger kunskaper i produktionsekonomi och skapar förståelse för de grundläggande ekonomiska sambanden. Man får lära sig att bokföra, upprätta kalkyler och göra prisberäkningar. Kursen ger kunskap om de olika juridiska företagsformerna och lagstiftningen. Kursen belyser internationell ekonomi och lagstiftning avseende export och import av varor och tjänster. Kursen fokuserar också på eget företagande såsom affärsplan, budget, HR och försäkringsfrågor.

Project Management, 25p

Kursledare: Thomas Önnevik

Kursen ger kunskap om projektarbete och projektledning, insikt i växelspelet mellan individ och grupp samt de sociala strukturer som påverkar människors intresse av upplevelser. Kritiskt tänkande är ett viktigt ledord. Projektledning innebär ledarskapet i projekt. Man tränas i att kunna samarbeta och leda projektgrupper, där olika kompetenser finns representerade.

Lärande i arbete (LIA), 3 perioder, 130p

Kursledare: Aida Winnerström

Den studerande ska under sin LIA 1 (35p) få insyn i arbetslivet, förstå de olika roller som förekommer i branschen samt knyta värdefulla kontakter i näringslivet.

Under LIA 2 (40p) ska den studerande arbeta med mer ansvarsfulla uppgifter i projektprocessen och integrera sin teoretiska kunskap i verklig arbetsmiljö.

Under LIA 3 (55p) väljer den studerande ett lämpligt område, utifrån sitt intresse, för specialisering i eventindustrin. Den studerande ska också genomföra ett eget projektarbete som rör eventproduktion Det ges även möjligheten att arbeta med sitt eget företag.

Examensarbete, 15p

Kursledare: Emil Tingström & Martin Andersson

Med utgångspunkt i avslutade kurser skall den studerande självständigt fördjupa sig i ett område av egen vald karaktär, detta för att införskaffa specialiserad kunskap till sitt yrkesliv. Den studerande skall på ett undersökande sätt träna sig i att sammanställa kunskap utifrån en problemformulering och avgränsa sitt arbete till den utsatta tiden. I syftet ingår även att strukturera och formulera sitt arbete utifrån yrkeslivets formalia samt kritiskt granska andras examensarbeten genom opponering